236/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 25. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


236

VYHLÁŠKA
ze dne 25. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb.,
o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,
neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě
nebo neoprávněné distribuci plynu,
ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 3 písm. b) a odst. 5 se slova „nejméně jedenkrát za 18 měsíců“ nahrazují slovy „zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nejpozději však za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících“.

        2.  V § 9 se na konci odstavce  3 doplňuje věta „V případě, že štítkový příkon plynového spotřebiče není znám, použije se výrobcem udávaný příkon takového plynového spotřebiče.“.

        3.  V § 9 odst. 10 písmeno a) zní:

„a)   dvojnásobku nejvyšší denní hodnoty operátorem trhu zveřejněné hodnoty Indexu OTE POTE za měsíc předcházející měsíci, ve kterém došlo ke zjištění neoprávněného odběru; cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným Českou národní bankou v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla hodnota denního kurzu publikována,“.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Zavřít
MENU