202/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
202

ZÁKON
ze dne 8. června 2017,
kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o specifických zdravotních službách


Čl. I

        Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Rady 2013/59/EURATOM ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom , 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom .
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.“.

        2.  V § 4 se na konci textu doplňují slova „nebo v případě umělého oplodnění podle § 3 odst. 3 písm. a) v oboru gynekologie a porodnictví“.

        3.  V § 7 odst. 2 se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům“ nahrazují slovy „ , jejíž svéprávnost je omezena“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna transplantačního zákona
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU