196/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2017 Nabývá účinnosti: 25. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti
s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vynálezech
a zlepšovacích návrzích


Čl. I

        V zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., § 64 včetně nadpisu zní:

㤠64

Využívání údajů z informačních
systémů veřejné správy

        (1)  Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a)   příjmení,

b)   jméno, popřípadě jména,

c)   adresa místa pobytu,

d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o užitných vzorech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU