195/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o občanských průkazech


Čl. I

        Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

        2.  V § 2 odst. 5 se slova „podle § 2 odst. 2 písm. c)“ nahrazují slovy „uvedený v odstavci  2 písm. b)“.

        3.  V § 2 odst. 6 se slova „Občanské průkazy uvedené v odst. 2 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „Občanský průkaz uvedený v odstavci  2 písm. a)“ a za slova „držitele občanského průkazu“ se vkládají slova „(dále jen „držitel“)“.

        4.  V § 3 odst. 1, § 4 odst. 2 a 5, § 4a odst. 2 a 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 1, § 10 odst. 2 písm. a), § 17a odst. 2 a v § 17b odst. 5 se slova „a b)“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU