194/2017 Sb.Zákon o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2017 Nabývá účinnosti: 25. července 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

ZÁKON
ze dne 31. května 2017
o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ZAVÁDĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který je určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce; fyzickou infrastrukturou nejsou kabely, včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody sloužící k rozvodu pitné vody3),

b)   fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy fyzická infrastruktura vhodná k umístění kabelových nebo bezdrátových přístupových sítí uvnitř budovy, pokud jsou tyto přístupové sítě způsobilé poskytovat služby elektronických komunikací a propojovat přístupový bod budovy s koncovým bodem sítě v prostorách koncového uživatele,

c)   povinnou osobou

1.   provozovatel veřejné komunikační sítě,

2.   provozovatel fyzické infrastruktury určené pro poskytování služeb přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo elektřiny včetně veřejného osvětlení, rozvodu tepelné energie, rozvodu vody včetně odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod a odvodňovacích systémů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ZAVÁDĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Jednotné informační místo
§ 4 - Přístup k fyzické infrastruktuře
§ 5  
§ 6 - Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře
§ 7  
§ 8 - Průzkum na místě
§ 9  
§ 10 - Koordinace stavebních prací
§ 11 - Poskytování údajů o stavebních pracích
§ 12  
§ 13 - Fyzická infrastruktura uvnitř budovy
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Ochrana údajů před zneužitím
§ 17 - Rozhodování Úřadu
§ 18  
§ 19 - Přestupky
§ 20  
§ 21 - Donucovací pokuty
§ 22 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona
§ 25  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
§ 26  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU