193/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
193

ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pohřebnictví


Čl. I

        Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto:

        1.  § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:

㤠2

Vymezení základních pojmů

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU