171/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. června 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 9. června 2017 Nabývá účinnosti: 22. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
171

VYHLÁŠKA
ze dne 9. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:


Čl. I

        Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb. a vyhlášky č. 308/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta na samostatný řádek „Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES , pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.“.

        2.  V příloze č. 1 Poznámka 1 zní:

Poznámka 1: Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy uvedené ve ,Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu‘.“.

        3.  V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 písmeno a) zní:

a.   palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo neschopné vystřelit střelu;“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU