153/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. května 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 5. května 2017 Nabývá účinnosti: 6. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


153

VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,
o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci
(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5:


Čl. I

        Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

        2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.“.

        3.  V § 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„a)   kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku6), ve znění platném ke dni 1. ledna 2002,

_______________________________
6)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.“.

Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena  b) až p).

        4.  V § 2 písm. b) se slovo „nomenklatury2)“ nahrazuje slovem „nomenklatury“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

        5.  V § 2 písm. i) se číslo „3824 90 91“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.

        6.  V § 2 písm. j) se číslo „3824 90 97“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.

        7.  V § 2 písmeno m) zní:

„m)   zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,“.

        8.  V § 2 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) a o), která znějí:

„n)   biomethanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota je srovnatelná se zemním plynem uvedeným pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

o)   vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články  s  proton výměnnou membránou uvedený  pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,“.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena  p) až r).

        9.  V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo vodík pro palivové články s proton výměnnou membránou ČSN ISO 14687 – 2.“.

        10.  V § 3 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k)   LNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

l)    biomethan ČSN 65 6514.“.

        11.  V § 4 odst. 4 větě první se za slovo „kontrolovanou“ vkládají slova „nebo povinnou“.

        12.  V § 5 písm. c) se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

        13.  V § 6 odst. 1 větě poslední se číslo „26“ nahrazuje číslem „10“.

        14.  V § 7 odst. 2 větě poslední se slova „a CNG“ nahrazují slovy „ , CNG a LNG“.

        15.  § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Evidence pohonných hmot

        Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných na čerpacích stanicích v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

a)   údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává, a to:

1.   jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.   jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b)   jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,

c)   údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce,

d)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.“.

        16.  V příloze č. 1 v tabulce č. 1 v řádku 11 se číslo „6,0“ nahrazuje číslem „2,0“.

        17.  V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňuje řádek 12, který zní:

“.        18.  V příloze č. 3 se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

        19.  V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se za slovo „CNG“ vkládají slova „nebo LNG“.

        20.  V příloze č. 5 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

“.        21.  Přílohy č. 7 a 8 znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

Příloha PDF (208 kB)


Příloha č. 8 k vyhlášce č. 133/2010 Sb.

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY

Příloha PDF (337 kB) “.        22.  V příloze č. 12 se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

        23.  Příloha č. 14 se zrušuje.

        24.  V příloze č. 15 se za řádek „CNG“ vkládají řádky, které znějí:

“.Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Zavřít
MENU