150/2017 Sb.Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017
o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZAHRANIČNÍ SLUŽBA


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy a rozsah působnosti

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   zásady a způsob výkonu zahraniční služby,

b)   postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí (dále jen „zastupitelský úřad“) a jejich činnost,

c)   výkon konzulární služby,

d)   služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby,

e)   přiznávání a propůjčování diplomatických a konzulárních hodností.

        (2)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje podmínky poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům jiných členských států Evropské unie (dále jen „nezastoupený občan“).


§ 2

Vymezení základních pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zahraniční službou činnost zaměřená na navazování, udržování a rozvíjení vztahů s cizími státy a ostatními subjekty mezinárodního práva, jakož i ochrana zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí, vykonávaná v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“),

b)   službou v zahraničí zahraniční služba vykonávaná diplomatickým nebo administrativním pracovníkem na služebním působišti v zahraničí,

c)   službou v ústředí zahraniční služba vykonávaná diplomatickým pracovníkem na služebním působišti v České republice,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZAHRANIČNÍ SLUŽBA
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a rozsah působnosti
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Zásady výkonu zahraniční služby
HLAVA II - POSTAVENÍ, ZŘIZOVÁNÍ A RUŠENÍ ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU
§ 4 - Zastupitelský úřad
§ 5 - Velvyslanectví
§ 6 - Stálá mise
§ 7 - Konzulární úřad
§ 8 - Zvláštní mise
§ 9 - Styčný úřad nebo kancelář
§ 10 - Vedoucí zastupitelského úřadu
HLAVA III - VÝKON ZAHRANIČNÍ SLUŽBY
§ 11  
§ 12 - Vzájemná součinnost ministerstva, ostatních státních orgánů a právnických osob
§ 13 - Podpora výkonu zahraniční služby
§ 14  
§ 15 - Diplomatické a konzulární hodnosti
HLAVA IV - VÝKON KONZULÁRNÍ SLUŽBY
Díl 1 - Výkon konzulárních činností
§ 16 - Konzulární činnosti
§ 17 - Konzulární ochrana
§ 18 - Ověřovací činnost
§ 19 - Činnosti notářské povahy
§ 20 - Matriční agenda
§ 21 - Státoobčanská agenda
§ 22 - Činnost volebního orgánu
§ 23 - Dědická agenda
Díl 2 - Poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům
§ 24  
§ 25 - Předání žádosti
§ 26 - Dohody a praktická ujednání
§ 27 - Koordinace a spolupráce
§ 28  
§ 29 - Finanční postupy
§ 30  
§ 31  
HLAVA V - SLUŽEBNÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V SOUVISLOSTI S VÝKONEM ZAHRANIČNÍ SLUŽBY
Díl 1 - Vznik a změny služebního a pracovního poměru v ministerstvu a zaměstnávání dalších osob
§ 32 - Vznik služebního poměru a zařazení na jiné služební místo v ministerstvu
§ 33  
§ 34 - Personální rada
§ 35 - Změny služebního poměru
§ 36 - Zařazení na překlenovací služební a pracovní místo
§ 37 - Vyslání za účelem předání agendy v zahraničí
§ 38 - Přeložení za účelem přípravy pro výkon služby v zahraničí
§ 39 - Odvolání ze služebního místa
§ 40 - Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy
§ 41 - Použití pracovního poměru
§ 42 - Zastupování
§ 43 - Zvláštní zmocněnec
§ 44 - Diplomatický pracovník s přiznanou hodností velvyslanec
§ 45  
Díl 2 - Systemizace
§ 46  
Díl 3 - Povinnosti a práva diplomatických, administrativních a technických pracovníků
§ 47 - Povinnosti
§ 48 - Práva
§ 49 - Služební a pracovní doba
Díl 4 - Překážky ve službě na straně státního zaměstnance a překážky v práci na straně zaměstnance
§ 50  
§ 51  
§ 52  
Díl 5 - Platové náležitosti a další plnění
§ 53 - Zdravotní připojištění
§ 54 - Použití služebního vozidla
§ 55 - Odškodnění za následky vzniklé při výkonu služby nebo práce v zahraničí
Díl 6 - Vzdělávání diplomatických, administrativních a technických pracovníků
§ 56  
Díl 7 - Hodnocení při výkonu zahraniční služby
§ 57  
HLAVA VI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 58 - Společná ustanovení
§ 59 - Přechodná ustanovení
HLAVA VII - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 60  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní službě
§ 61  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 62  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 63  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 64  
Zavřít
MENU