146/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 6. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


146

ZÁKON
ze dne 20. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. 194/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písm. g) se slova „spadající do jedné nebo několika kategorií podpory“ zrušují.

        2.  V § 2 odst. 2 písmeno k) zní:

„k)   způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to zejména

1.   osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách3),

2.   náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,

3.   další provozní náklady nebo výdaje,

4.   náklady nebo výdaje na služby,

5.   doplňkové náklady nebo výdaje,“.

        3.  V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „stanovená podle jednotlivých kategorií podpory uvedených v § 3 odst. 2“ zrušují.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Zavřít
MENU