144/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 1. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
144

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 9 odst. 7 se za slova „jde-li o“ vkládají slova „vedoucího služebního úřadu“.

        2.  V § 11 odst. 4 se slova „nebo státní tajemník“ nahrazují slovy „ , státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro státní službu“.

        3.  V § 14 se za odstavec  2 vkládají nové odstavce  3 a 4, které znějí:

        „(3)  Vedoucí služebního úřadu může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, svého zástupce.

        (4)  V době nepřítomnosti vedoucího služebního úřadu vykonává jeho zástupce všechny pravomoci vedoucího služebního úřadu, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU