127/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. dubna 2017 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 12. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 1. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
127

VYHLÁŠKA
ze dne 12. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst.  2 písm.  h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst.  2 písm.  g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, se mění takto:

        1.  V § 10 odst.  6 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.

        2.  § 17 zní:

㤠17

        (1)  Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle § 16 odst.  6, registruje provozovatel lokální distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 20 až 22.

        (2)  Pokud je v nové výrobně elektřiny uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU