104/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. dubna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

ZÁKON
ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o informačních systémech
veřejné správy


Čl. I

        Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „užíváním, provozem“ nahrazují slovy „správou, provozem, užíváním“ a na konci textu § 1 se doplňují slova „spravovaných státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků (dále jen „orgán veřejné správy“)“.

        2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňují se odstavce  2 až 5, které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU