100/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. dubna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. března 2017 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

ZÁKON
ze dne 9. března 2017,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

        2.  V § 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „v prvním stupni příbuzenství“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU