97/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 038 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. března 2017 Nabývá účinnosti: 24. května 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


97

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. března 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb. a nařízení vlády č. 151/2015 Sb., se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty:

Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid.

Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon.

2

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta:

Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnos-ti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v pomě- ru 3 : 1.

3

V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

4

V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. května 2017, s výjimkou bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem 24. listopadu 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Předseda vlády pověřen řízením Ministerstva průmyslu a obchodu:

Mgr. Sobotka v. r.

Zavřít
MENU