92/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
92

ZÁKON
ze dne 8. března 2017,
kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb.,
kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech
se Spojenými státy americkými pro účely správy daní        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodní spolupráci
při správě daní


Čl. I

        Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova „a směrnice Rady (EU) 2015/2376 “.

        2.  V části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový oddíl 1, který včetně nadpisu zní:


Oddíl 1
Obecná ustanovení pro automatickou výměnu
informací


§ 12a

Vymezení automatické výměny informací

        Automatickou výměnou informací se rozumí pravidelné a systematické poskytování předem určených informací ústředním kontaktním orgánem kontaktnímu místu jiného státu, které probíhá v pravidelných obdobích bez předchozí žádosti.


§ 12b

Předmět automatické výměny informací

        (1)  Předmětem automatické výměny informací jsou informace

a)   podle druhů příjmu a majetku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU