90/2017 Sb.Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2017 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
90

ZÁKON
ze dne 8. března 2017,
kterým se mění volební zákony a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu
České republiky


Čl. I

        Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 5 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

        2.  V § 6a odst. 2 větě první se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě“ zrušují.

        3.  V § 11 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena h) až l).

        4.  V § 11 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

        5.  V § 12 se na konci odstavce  6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o volbě prezidenta republiky
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. XI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU