89/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

ZÁKON
ze dne 21. února 2017,
kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

        „(1)  Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen „regulovaná látka“), a fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (dále jen „fluorovaný skleníkový plyn“).

_______________________________
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 .
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2068 ze dne 17.  listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU