74/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. března 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. března 2017 Nabývá účinnosti: 15. března 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2017
o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka
a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování podpory na

a)   dodávky ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Ovoce a zelenina do škol“),

b)   dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Mléko do škol“) a

c)   doprovodná vzdělávací opatření, (dále jen „školní projekt“).


§ 2

Předmět podpory

        (1)  Podpora podle § 1 se poskytuje na tyto produkty:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět podpory
§ 3 - Vnitrostátní podpora
§ 4 - Převod finančních prostředků mezi projekty
§ 5 - Podpora na dodávky produktů
§ 6 - Žádost o schválení žadatele o podporu
§ 7 - Schválený žadatel
§ 8 - Stanovení limitů
§ 9 - Žádost o poskytnutí podpory na produkty
§ 10 - Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření
§ 11 - Propagace
§ 12 - Odejmutí schválení
§ 13 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 17  
Příloha č. 1 - Maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny (§ 5 odst. 1)
Příloha č. 2 - Maximální výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků (§ 5 odst. 1)
Příloha č. 3 - Výše podpory na porci ochucených mléčných výrobků (§ 5 odst. 1)
Zavřít
MENU