61/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. května 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 263/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

        „(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a)   podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů,

b)   podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd,

c)   podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů1a),

d)   podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,

e)   působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně pravomoci ukládat sankce.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Technický předpis
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU