59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Majetkovou trestní sankcí se pro účely tohoto zákona rozumí sankce uložená podle trestního zákona v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, s výjimkou sankce uložené rozhodnutím cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, za podmínky, že soud o uložení takové sankce rozhodl v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání, do něhož si rozhodnutí o jejím uložení vyhradil podle § 230 odst. 2 nebo 3 trestního řádu, a to:

a)   trest propadnutí majetku,

b)   peněžitý trest a peněžité opatření (dále jen „peněžitý trest“),

c)   trest propadnutí věci a trestní opatření propadnutí věci (dále jen „trest propadnutí věci“),

d)   propadnutí náhradní hodnoty,

e)   ochranné opatření zabrání části majetku,

f)    ochranné opatření zabrání věci a

g)   zabrání náhradní hodnoty.

        (2)  Majetkovým nárokem se pro účely tohoto zákona rozumí nárok poškozeného na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na úkor poškozeného získal. Majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným činem zanedbání povinné výživy, se pro účely tohoto zákona rozumí i dlužné výživné.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Zvláštní účet a jeho příjmy
§ 4 - Peněžní prostředky získané výkonem peněžitého trestu
§ 5 - Peněžní prostředky získané výkonem jiných majetkových trestních sankcí
§ 6 - Zpeněžení věci propadlé nebo zabrané v trestním řízení
§ 7 - Výdaje zvláštního účtu
§ 8 - Žádost o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 9 - Řízení o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 10 - Rozhodnutí o uspokojení majetkového nároku oprávněné osoby
§ 11 - Přechod majetkového nároku na stát
§ 12 - Peněžní prostředky na poskytování pomoci obětem trestných činů
§ 13 - Součinnost
§ 14 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
§ 15 - Evidence údajů o peněžních prostředcích z majetkových trestních sankcí
§ 16 - Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob přešlých na stát
§ 17 - Údaje v rejstříku
§ 18 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 21  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU