56/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
56

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obětech trestných činů


Čl. I

        Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV .“.

        2.  V § 2 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu.“.

        3.  V § 2 odst. 4 písm. b) se za slovo „je“ vkládají slova „vysokého věku nebo je“ a slova „které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby“ se nahrazují slovy „pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU