55/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. března 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 18. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
55

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku


Čl. I

        Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb. a zákona č. 455/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 70 se na konci odstavce  3 doplňuje věta „Trest propadnutí věci postihuje i plody a užitky takové věci, které náležejí pachateli.“.

        2.  V § 98 odst. 1 se za slovo „věci“ vkládají slova „ , zabrání části majetku“.

        3.  V § 98 se na konci odstavce  3 doplňuje věta „Zabrání části majetku nelze uložit vedle propadnutí téže části majetku.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU