50/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. února 2017 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 21. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se mění takto:

        1.  V § 19 se vkládá nový odstavec  1, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

        „(1)  Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU