26/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. února 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství


Čl. I

        Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 199/2012 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty:

„Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78 , (ES) č. 165/94 , (ES) č. 2799/98 , (ES) č. 814/2000 , (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 , v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72 , (EHS) č. 234/79 , (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 , v platném znění.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Technický předpis
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU