24/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. února 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
24

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky


Čl. I

        V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 295/2009 Sb., se za slova „státní pokladnu České republiky,“ vkládají slova „fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů,“.ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky


Čl. II

        V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 250/2014 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se v § 1 písm. d) slova „a u Nejvyššího správního soudu“ nahrazují slovy „ , u Nejvyššího správního soudu a v Národní rozpočtové radě“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU