14/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. ledna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
14

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o střetu zájmů


Čl. I

        Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 302/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. b) se slovo „finančních“ zrušuje.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „orgánu státní správy“ nahrazují slovy „správního úřadu“.

        3.  V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d)   náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu,

e)   vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,“.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena  f) až q).

        4.  V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „předseda a“ zrušují.

        5.  V § 2 odst. 1 písmena o) až q) znějí:

„o)   člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU