460/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Částka: 185 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 28. února 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
460

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku


Čl. I

        Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto:

        1.  § 35 zní:

㤠35

        Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.“.

        2.  § 59 zní:

㤠59

        (1)  Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

        (2)  Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.“.

        3.  V § 113 odst. 2 se slova „pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům“ zrušují.

        4.  § 115 až 117 se zrušují.

        5.  V § 164 se odstavec  3 zrušuje.

        6.  V § 441 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o katastru nemovitostí
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU