456/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 183 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. června 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o evidenci obyvatel


Čl. I

        Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako adresa úřadu; to neplatí, pokud má občan adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky z důvodu užívání objektu podle § 10 odst. 1“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o základních registrech, a další související zákony
Čl. XII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon o evidenci obyvatel, a další související zákony
Čl. XIII  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU