443/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 180 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
443

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 4 až 8, § 10 až 13, § 1516a a § 17:


Čl. I

        Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 se text

nahrazuje textem


“.

        2.  V § 4 odst. 5 a 6 se za slova „index polohy, který se určí podle odstavce  1“ vkládají slova „s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce“.

        3.  V § 5 se doplňuje odstavec  6, který zní:

        „(6)  Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí jako cena pozemku, upravená o dočasné omezení užívání pozemku a o případné bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku práva stavby s tím, že

a)   roční omezení užívání pozemku právem stavby se určí jako násobek ceny pozemku a míry kapitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena pozemku se určí podle § 2 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití stavby vyhovující právu stavby,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU