442/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.

Částka: 180 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2016 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 19. května 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


442

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb., se mění takto:

1

V § 1 se slova včetně daně z přidané hodnoty, zrušují a zrušují se slova (dále jen Úřad).

2

Příloha včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb.

Odborné činnosti a výše úplaty

1

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Zavřít
MENU