437/2016 Sb.Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Částka: 178 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2016 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 19. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs2/2017 Sb.

437

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2016
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)        Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 4, § 33b odst. 3 a § 39 odst. 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb., (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě,

b)   mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě,

c)   mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které  mohou být přidány do zemědělské půdy za 10  let,

d)   mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na zemědělské půdě,

e)   mikrobiologická kritéria pro použití kalů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě
§ 4 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě a rizikových látek, které mohou být do zemědělské půdy přidány v průběhu 10 let
§ 5 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech a mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě
§ 6 - Postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků
§ 7  
§ 8 - Program použití kalů
§ 9 - Podmínky skladování upravených kalů a podmínky dočasného uložení upravených kalů před jejich použitím
§ 10 - Požadavky na ověření účinnosti technologie úpravy kalů
§ 11 - Přechodná ustanovení
§ 12  
§ 13 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Příloha č. 1 - Evidenční list využití kalů v zemědělství
Příloha č. 2 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků a látek v půdě (ukazatele pro hodnocení půd)
Příloha č. 3 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů)
Příloha č. 4 - Mikrobiologická kritéria pro upravený kal pro aplikaci na zemědělské půdě
Příloha č. 5 - Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok
Příloha č. 6 - Metody odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení
Příloha č. 7 - Mikrobiologická kritéria pro upravený kal pro aplikaci na zemědělské půdě v přechodném období
Zavřít
MENU