426/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Částka: 174 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
426

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2016
o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh


        Vláda nařizuje podle § 4, § 6 odst. 2 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na rádiová zařízení, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na rádiová zařízení stanovená v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

        (3)  Na rádiová zařízení se nevztahuje nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, s výjimkou technických požadavků podle § 3 odst. 1 písm. a).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se třídou rádiových zařízení rozumí označení určité kategorie rádiových zařízení, která se pokládají za podobná, a rádiová rozhraní2), pro která jsou tato rádiová zařízení určena.


§ 3

Technické požadavky

        (1)  Rádiové zařízení musí být konstruováno tak, aby byla zajištěna

a)   ochrana zdraví a bezpečnosti osob a domácích zvířat a ochrana majetku v rozsahu základních požadavků bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, avšak bez použití mezní hodnoty napětí, a

b)   úroveň elektromagnetické kompatibility v rozsahu požadavků pro výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Technické požadavky
§ 4 - Dodávání zařízení na trh a uvádění do provozu
§ 5 - Výrobce
§ 6  
§ 7 - Zplnomocněný zástupce
§ 8 - Dovozce
§ 9 - Distributor
§ 10 - Doba pro identifikaci hospodářského subjektu
§ 11 - Postupy posuzování shody
§ 12 - Předpoklad shody
§ 13 - EU prohlášení o shodě
§ 14 - Označení CE a jiné označování
§ 15 - Technická dokumentace
§ 16 - Formální nedostatky
§ 17 - Přechodné ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZAŘÍZENÍ, NA KTERÁ SE TOTO NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE
Příloha č. 2 - INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY (MODUL A)
Příloha č. 3 - ČÁST A EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU (MODUL B) ČÁST B SHODA S TYPEM ZALOŽENÁ NA INTERNÍM ŘÍZENÍ VÝROBY (MODUL C)
Příloha č. 4 - SHODA ZALOŽENÁ NA NA ÚPLNÉM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY (MODUL H)
Příloha č. 5 - OBSAH TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Příloha č. 6 - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Č. XXX)
Příloha č. 7 - ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zavřít
MENU