422/2016 Sb.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Částka: 172 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2016 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 14. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
422

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2016
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje


        Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 9 odst. 2 písm. c) a j), § 17 odst. 3, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až d), § 60 odst. 4, § 61 odst. 6, § 63 odst. 6, § 66 odst. 6, § 67 odst. 4, § 68 odst. 2 písm. a) až i), § 69 odst. 2, § 70 odst. 2 písm. b) a c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5, § 73 odst. 3, § 74 odst. 4, § 75 odst. 5 písm. a), § 76 odst. 6, § 77 odst. 2, § 78 odst. 3, § 81 odst. 3, § 83 odst. 7, § 84 odst. 6, § 85 odst. 4, § 86 odst. 3, § 87 odst. 5, § 88 odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 4, § 95 odst. 6, § 96 odst. 3, § 98 odst. 4, § 99 odst. 5, § 100 odst. 3, § 101 odst. 4, § 104 odst. 9 a § 164 odst. 2:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a stanoví požadavky na zajišťování radiační ochrany v expozičních situacích a způsob zabezpečení radionuklidového zdroje, včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.


Pojmy

§ 2

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   absorbovanou dávkou podíl střední energie předané ionizujícím zářením v objemovém elementu a hmotnosti látky obsažené v tomto objemovém elementu,

b)   aktivitou podíl očekávané hodnoty počtu jaderných přeměn z energetického stavu a časového intervalu, ve kterém tyto přeměny proběhnou,

c)   D-hodnotou aktivita radionuklidu v radionuklidovém zdroji, který může způsobit závažnou tkáňovou reakci, není-li pod dohledem; D-hodnotu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
ČÁST DRUHÁ - RADIAČNÍ OCHRANA
HLAVA I - OBECNÁ PRAVIDLA RADIAČNÍ OCHRANY
Díl 1 - Limity
§ 3 - Obecné limity pro obyvatele (K § 63 odst. 6 atomového zákona)
§ 4 - Limity pro radiačního pracovníka (K § 63 odst. 6 atomového zákona)
§ 5 - Limity pro žáka a studenta (K § 63 odst. 6 atomového zákona)
§ 6 - Odvozené limity (K § 63 odst. 6 atomového zákona)
Díl 2 - Optimalizace radiační ochrany
§ 7 - Postupy optimalizace radiační ochrany[K § 66 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
§ 8 - [K § 66 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
§ 9 - Hodnocení ozáření reprezentativní osoby a optimalizační studie [K § 81 odst. 3 písm. d) a § 82 odst. 4 atomového zákona]
Díl 3 - Kategorizace
§ 10 - Zproštění (K § 67 odst. 4 atomového zákona)
§ 11 - Vysokoaktivní zdroj [K § 60 odst. 4 písm. b) atomového zákona]
§ 12 - Kategorizace zdrojů ionizujícího záření[K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
§ 13 - [K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
§ 14 - [K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
§ 15 - [K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
§ 16 - [K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
§ 17 - Kategorizace pro účely přeshraničního pohybu a zabezpečení[K § 61 odst. 6 písm. b) atomového zákona]
§ 18 - [K § 61 odst. 6 písm. b) atomového zákona]
§ 19 - Kategorizace pracovišť [K § 61 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
§ 20 - Kategorizace radiačních pracovníků [K § 61 odst. 6 písm. d) atomového zákona]
Díl 4 - Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany
§ 21 - Výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany [K § 25 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
§ 22 - Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany [K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
§ 23 - Skutečnosti uvedené v osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje[K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
§ 24 - [K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
§ 25 - Skutečnosti uvedené v průvodním listu otevřeného radionuklidového zdroje [K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
Díl 5 - Zkoušky zdroje ionizujícího záření
§ 26 - Přejímací zkouška [K § 68 odst. 2 písm. a) a § 69 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
§ 27 - Zkouška dlouhodobé stability[K § 68 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
§ 28 - [K § 68 odst. 2 písm. a) a § 69 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
§ 29 - [K § 68 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
§ 30 - Hodnocení zkoušky dlouhodobé stability a odstraňování závad [K § 68 odst. 2 písm. g) atomového zákona]
§ 31 - Zkouška provozní stálosti[K § 68 odst. 2 písm. b) a c) a § 69 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
§ 32 - [K § 68 odst. 2 písm. d) až f) atomového zákona]
Díl 6 - Evidence
§ 33 - Uchovávání osobních dávek držitelem povolení [K § 25 odst. 2 písm. b) a c) atomového zákona]
§ 34 - Uchovávání osobních dávek držitelem povolení k provádění osobní dozimetrie [K § 25 odst. 2 písm. b) a § 78 odst. 3 písm. a) atomového zákona]
§ 35 - Osobní radiační průkaz(K § 79 odst. 9 atomového zákona)
§ 36 - (K § 79 odst. 9 atomového zákona)
§ 37 - Evidence jiných veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany [K § 25 odst. 2 písm. b) a c) atomového zákona]
§ 38 - Evidence zdrojů ionizujícího záření držitelem povolení a registrantem[K § 25 odst. 2 písm. d) atomového zákona]
§ 39 - [K § 25 odst. 2 písm. d) atomového zákona]
§ 40 - Evidence zdrojů ionizujícího záření ohlašovatelem (K § 71 odst. 2 atomového zákona)
§ 41 - Inventarizace zdrojů ionizujícího záření [K § 69 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
§ 42 - Identifikace a označování vysokoaktivního zdroje (K § 89 odst. 2 atomového zákona)
HLAVA II - PLÁNOVANÉ EXPOZIČNÍ SITUACE
Díl 1 - Soustavný dohled nad radiační ochranou
§ 43 - Dohlížející osoba [K § 72 odst. 5 písm. a) a b) atomového zákona]
§ 44 - Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou [K § 72 odst. 5 písm. c) a d) atomového zákona]
§ 45 - Specializovaný útvar radiační ochrany zajišťující soustavný dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném zařízení [K § 72 odst. 5 písm. e) atomového zákona]
Díl 2 - Kontrolované a sledované pásmo
§ 46 - Kontrolované pásmo(K § 73 odst. 3 atomového zákona)
§ 47 - (K § 73 odst. 3 atomového zákona)
§ 48 - (K § 73 odst. 3 atomového zákona)
§ 49 - Sledované pásmo (K § 74 odst. 4 atomového zákona)
Díl 3 - Pracovníci, dokumentace a hodnocení radiační ochrany
§ 50 - Informování a příprava pracovníků [K § 68 odst. 2 písm. h) a i) atomového zákona]
§ 51 - Program zajištění radiační ochrany(K § 24 odst. 7 atomového zákona)
§ 52 - (K § 24 odst. 7 atomového zákona)
§ 53 - Jiná dokumentace (K § 24 odst. 7 atomového zákona)
§ 54 - Hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany [K § 69 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
Díl 4 - Provoz pracoviště
§ 55 - Podmínky bezpečného provozu pracoviště s generátorem záření [K § 75 odst. 5 písm. a) atomového zákona]
§ 56 - Podmínky bezpečného provozu uzavřeného radionuklidového zdroje, zařízení a pracoviště s ním [K § 75 odst. 5 písm. a) atomového zákona]
§ 57 - Podmínky bezpečného provozu pracoviště s otevřeným radionuklidovým zdrojem [K § 75 odst. 5 písm. a) atomového zákona]
§ 58 - Přechodné pracoviště(K § 77 odst. 2 atomového zákona)
§ 59 - (K § 77 odst. 2 atomového zákona)
Díl 5 - Změny v radiační ochraně
§ 60 - Výčet změn ovlivňujících radiační ochranu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie [K § 9 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
§ 61 - Výčet změn souvisejících s radiační ochranou na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření [K § 69 odst. 2 písm. d) atomového zákona]
§ 62 - Rozsah a způsob dokumentování změny související s radiační ochranou na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a způsob a lhůty jejího oznamování Úřadu [K § 69 odst. 2 písm. e) atomového zákona]
Díl 6 - Registrace
§ 63 - Náplň práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta [K § 70 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
§ 64 - Postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření [K § 70 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
§ 65 - Dokumentace pro registrovanou činnost (K § 17 odst. 3 atomového zákona)
Díl 7 - Monitorování
§ 66 - Program monitorování (K § 24 odst. 7 atomového zákona)
§ 67 - Postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování [K § 78 odst. 3 písm. d) atomového zákona]
§ 68 - Monitorovací úrovně [K § 78 odst. 3 písm. c) atomového zákona]
§ 69 - Monitorování pracoviště [K § 78 odst. 3 písm. b) atomového zákona]
§ 70 - Osobní monitorování radiačního pracovníka[K § 78 odst. 3 písm. a), e) a f) atomového zákona]
§ 71 - [K § 78 odst. 3 písm. a), e) a f) atomového zákona]
§ 72 - [K § 78 odst. 3 písm. a), e) a f) atomového zákona]
§ 73 - Monitorování výpustí [K § 81 odst. 3 písm. a) až c) atomového zákona]
§ 74 - Monitorování okolí pracoviště [K § 81 odst. 3 písm. a) až c) atomového zákona]
Díl 8 - Lékařské ozáření
§ 75 - Vybavení pracoviště pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii [K § 86 odst. 3 písm. a) atomového zákona]
§ 76 - Požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření[K § 86 odst. 3 písm. a) atomového zákona]
§ 77 - [K § 86 odst. 3 písm. a) atomového zákona]
§ 78 - Léčebná a diagnostická aplikace radionuklidu [K § 86 odst. 3 písm. b) až d) atomového zákona]
§ 79 - Diagnostické referenční úrovně (K § 84 odst. 6 atomového zákona)
§ 80 - Chybné ozáření pacienta [K § 60 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 81 - Radiologické události (K § 87 odst. 5 atomového zákona)
§ 82 - Stanovení distribuce dávek u obyvatelstva z lékařského ozáření (K § 85 odst. 4 atomového zákona)
Díl 9 - Nelékařské ozáření
§ 83 - Záznamy o nelékařském ozáření lékařským radiologickým vybavením (K § 83 odst. 7 atomového zákona)
§ 84 - Záznamy o nelékařském ozáření jiným zdrojem ionizujícího záření (K § 83 odst. 7 atomového zákona)
Díl 10 - Radiační ochrana při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu
§ 85 - Pracoviště s činností související se získáváním radioaktivního nerostu (K § 88 odst. 6 atomového zákona)
§ 86 - Zvláštní požadavky na zajištění radiační ochrany při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu (K § 88 odst. 6 atomového zákona)
Díl 11 - Přírodní zdroje ionizujícího záření
§ 87 - Pracoviště s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu [K § 93 odst. 4 písm. a) atomového zákona]
§ 88 - Stanovení osobních dávek pracovníka na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření [K § 93 odst. 4 písm. b) atomového zákona]
§ 89 - Informace o pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a jejich předávání Úřadu [K § 93 odst. 4 písm. b) a c) atomového zákona]
§ 90 - Optimalizace radiační ochrany na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření [K § 66 odst. 6 písm. c) a § 93 odst. 4 písm. d) atomového zákona]
§ 91 - Uvolňování radioaktivní látky z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření [K § 95 odst. 6 písm. a) až c) atomového zákona]
HLAVA III - EXISTUJÍCÍ EXPOZIČNÍ SITUACE
§ 92 - Pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu [K § 96 odst. 3 písm. a) atomového zákona]
§ 93 - Efektivní dávka pracovníka na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu [K § 96 odst. 3 písm. b) atomového zákona]
§ 94 - Informace o pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu a jejich předávání Úřadu [K § 96 odst. 3 písm. c) a d) atomového zákona]
§ 95 - Optimalizace radiační ochrany na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu [K § 66 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
§ 96 - Radonový index pozemku (K § 98 odst. 4 atomového zákona)
§ 97 - Ochrana fyzické osoby před přírodním ozářením ve stavbě [K § 66 odst. 6 písm. a) a b) a § 99 odst. 5 atomového zákona]
§ 98 - Ochrana před přírodními radionuklidy ve vodě[K § 100 odst. 3 písm. a) až c) atomového zákona]
§ 99 - [K § 100 odst. 3 písm. a) až c) atomového zákona]
§ 100 - Údaje vztahující se k ochraně před přírodními radionuklidy ve vodě a jejich oznamování Úřadu [K § 100 odst. 3 písm. d) atomového zákona]
§ 101 - Optimalizace radiační ochrany při dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu a dodávání balené vody na trh v České republice [K § 66 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
§ 102 - Ochrana před přírodními radionuklidy ve stavebním materiálu [K § 9 odst. 2 písm. j) a § 101 odst. 4 písm. a) až c) atomového zákona]
§ 103 - Údaje vztahující se k ochraně před přírodními radionuklidy ve stavebním materiálu a jejich oznamování Úřadu [K § 101 odst. 4 písm. d) atomového zákona]
HLAVA IV - UVOLŇOVÁNÍ
§ 104 - Uvolňovací úrovně pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření (K § 76 odst. 6 atomového zákona)
§ 105 - Uvolňovací úrovně pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření [K § 95 odst. 6 písm. d) atomového zákona]
HLAVA V - NEHODOVÉ EXPOZIČNÍ SITUACE
§ 106 - Referenční úrovně pro nehodové expoziční situace [K § 66 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
§ 107 - Ochranná opatření v nehodové expoziční situaci [K § 104 odst. 9 písm. a) atomového zákona]
§ 108 - Informování zasahující osoby o riziku spojeném se zásahem a údaje o zásahu[K § 104 odst. 9 písm. b) a c) atomového zákona]
§ 109 - [K § 104 odst. 9 písm. b) až e) atomového zákona]
§ 110 - Postupy při optimalizaci opatření k usměrnění přetrvávajícího ozáření v důsledku nehodové expoziční situace [K § 66 odst. 6 písm. a) a c) atomového zákona]
ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ RADIONUKLIDOVÉHO ZDROJE
§ 111 - Postupy zabezpečení radionuklidového zdroje (K § 164 odst. 2 atomového zákona)
§ 112 - Prvky systému zabezpečení (K § 164 odst. 2 atomového zákona)
§ 113 - Plán zabezpečení (K § 24 odst. 7 atomového zákona)
§ 114 - Ochrana informací důležitých z hlediska zabezpečení radionuklidového zdroje (K § 164 odst. 2 atomového zákona)
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 115 - Oznámení
§ 116 - Přechodná ustanovení
§ 117 - Účinnost
Příloha č. 1 - D-hodnoty pro vybrané radionuklidy a jejich násobky
Příloha č. 2 - Radiační váhové faktory, tkáňové váhové faktory, jakostní faktory
Příloha č. 3 - Konverzní faktory
Příloha č. 4 - Reprezentativní znaky zvažované při výběru optimální alternativy radiační ochrany
Příloha č. 5 - Postupy provedení konzervativních odhadů ozáření reprezentativní osoby
Příloha č. 6 - Obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní osoby
Příloha č. 7 - Zprošťovací a uvolňovací úrovně
Příloha č. 8 - Úroveň aktivit vysokoaktivních zdrojů
Příloha č. 9 - Pracoviště s otevřeným radionuklidovým zdrojem
Příloha č. 10 - Postupy při ověřování těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje
Příloha č. 11 - Četnost zkoušky dlouhodobé stability uzavřeného radionuklidového zdroje
Příloha č. 12 - Kategorizace závad zjištěných při zkoušce dlouhodobé stability
Příloha č. 13 - Zkouška provozní stálosti prováděná registrantem
Příloha č. 14 - Výčet údajů o radiačním pracovníkovi kategorie A a údaje charakterizující jeho očekávané ozáření
Příloha č. 15 - Vzor osobního radiačního průkazu
Příloha č. 16 - Údaje o zdroji ionizujícího záření zasílané Úřadu držitelem povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření a registrantem
Příloha č. 17 - Přehled vyrobených, dovezených, distribuovaných nebo vyvezených zdrojů ionizujícího záření zasílaný Úřadu
Příloha č. 18 - Hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci
Příloha č. 19 - Obsah dokumentace pro povolované činnosti v rámci expozičních situací
Příloha č. 20 - Postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření
Příloha č. 21 - Vzory registračních formulářů (A1, A2 a B)
Příloha č. 22 - Národní diagnostické referenční úrovně
Příloha č. 23 - Kritéria pro zařazení radiologické události do kategorie, postupy v případě jejího výskytu, dobu uchovávání záznamů o ní a rozsah a lhůty pro informování o ní
Příloha č. 24 - Údaje o zdravotních službách, při nichž bylo použito ionizující záření a které byly poskytovatelem zdravotních služeb vykázány a zdravotní pojišťovnou uhrazeny, poskytované Úřadu zdravotní pojišťovnou
Příloha č. 25 - Podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu
Příloha č. 26 - Způsob vyhodnocení výsledků pro stanovení radonového indexu pozemku
Příloha č. 27 - Objemová aktivita radonu a obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě
Příloha č. 28 - Stavební materiál podle § 9 odst. 2 písm. j) atomového zákona
Příloha č. 29 - Úrovně absorbované dávky, při jejichž překročení musí být zavedeno neodkladné ochranné opatření
Zavřít
MENU