416/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Částka: 169 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 13. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
416

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „přepravními nebo distribučními“ nahrazují slovem „plynárenskými“.

        2.  V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „přepravní nebo distribuční“ nahrazují slovem „plynárenskou“.

        3.  V § 2 odst. 2 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v)   průměrnou technickou kapacitou – aritmetický průměr hodnot technické kapacity na příslušném bodě za předcházející plynárenský rok.“.

        4.  V § 3 odst. 2 se za slova „předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní“ vkládá slovo „soustavou“.

        5.  V § 9 odst. 6 a 7 se za číslo „2“ vkládá text „ , 3“.

        6.  V § 10 se na konci odstavce  4 doplňuje věta „Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přepravní kapacitu maximálně do výše rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do zásobníku plynu.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU