387/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 156 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. prosince 2016 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 21. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2016,
kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5 a § 45 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 229/2014 Sb., (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu


Čl. I

        Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb. a vyhlášky č. 93/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

        2.  V § 2 písmena e) a f) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 5 znějí:

„e)   sedimentem - materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků vzniklý převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál5),

f)    směsnými komunálními odpady - odpady katalogových čísel3) 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU