368/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 147 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. listopadu 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. října 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
368

ZÁKON
ze dne 19. října 2016,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu


Čl. I

        Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“ a slova „Evropských společenství2)“ se nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU