353/2016 Sb.Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2016 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 24. října 2016 Nabývá účinnosti: 31. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
353

VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2016
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:ČÁST PRVNÍ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
VE STŘEDNÍ ŠKOLE


§ 1

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

        (1)  Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak,

a)   vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)   vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)   vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d)   vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
§ 1 - Náležitosti přihlášky ke vzdělávání
§ 2 - Pozvánka k přijímací zkoušce
§ 3 - Školní přijímací zkouška
§ 4 - Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky
§ 5 - Předávání údajů z přihlášek Centru
§ 6 - Zkušební dokumentace jednotné zkoušky
§ 7 - Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole
§ 8 - Ochrana informací veřejně nepřístupných
§ 9 - Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení
§ 10 - Předávání údajů ze záznamových archů Centru
§ 11 - Konání jednotné zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
§ 12 - Další kola přijímacího řízení
§ 13 - Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
§ 14 - Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců
§ 15 - Zveřejňování výsledků přijímacího řízení
§ 16 - Odvolací řízení
§ 17 - Zápisový lístek
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Příloha - ZÁPISOVÝ LÍSTEK ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/
Zavřít
MENU