324/2016 Sb.Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Částka: 126 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. října 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. září 2016 Nabývá účinnosti: 18. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

ZÁKON
ze dne 6. září 2016
o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o biocidech)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY
A ÚČINNÉ LÁTKY


HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY


§ 1

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání1)

a)   některé povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání,

b)   povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami do Národního zdravotnického informačního systému,

c)   působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti dodávání a používání biocidních přípravků, v oblasti účinných látek a v oblasti dodávání ošetřených předmětů,

d)   sankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání1) a tímto zákonem.


HLAVA II

NĚKTERÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
PŘI DODÁVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY


§ 2

        (1)  Právnické a podnikající fyzické osoby, které dodávají biocidní přípravek na trh na území České republiky

a)   na vyžádání Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) poskytnou model nebo návrh balení, označení nebo příbalové informace2),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
HLAVA II - NĚKTERÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB PŘI DODÁVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 2  
HLAVA III - HLÁŠENÍ OTRAV
§ 3  
HLAVA IV - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 4  
§ 5 - Ministerstvo
§ 6 - Ministerstvo životního prostředí
§ 7 - Ministerstvo zemědělství
§ 8 - Kontrola
§ 9 - Orgány celní správy
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 10 - Přestupky
§ 11 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 12 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VI - PŘECHODNÉ OBDOBÍ
§ 13 - Podmínky, za kterých je možné dodávat biocidní přípravky na trh na území České republiky
§ 14 - Oznamovací povinnost
§ 15 - Specifické požadavky na označení biocidních přípravků
HLAVA VII - ÚHRADA NÁKLADŮ NA PROVEDENÍ ODBORNÝCH ÚKONŮ
§ 16  
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17 - Doručování prostřednictvím registru biocidních přípravků
§ 18 - Členský stát
§ 19 - Zmocňovací ustanovení
§ 20 - Přechodná ustanovení
§ 21 - Technický předpis
§ 22 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna chemického zákona
§ 24  
§ 25 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 26  
Zavřít
MENU