319/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 125 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. října 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. září 2016 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
319

ZÁKON
ze dne 6. září 2016,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dráhách


Čl. I

        Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dráhách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně dalších zákonů
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU