309/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Částka: 121 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. září 2016 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 12. září 2016 Nabývá účinnosti: 11. října 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 140/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
309

VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 a 2 se za slovo „vzniká“ vkládají slova „podle § 9 odst. 1 zákona“.

        2.  V § 4 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slovo „aktualizují“ nahrazuje slovem „uvedou“ a slova „a stanoví se energetické toky v jednotlivých úsecích“ se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU