305/2016 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Částka: 119 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. září 2016 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 1. září 2016 Nabývá účinnosti: 23. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
305

VYHLÁŠKA
ze dne 1. září 2016
o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance


        Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 136 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., k provedení § 83 odst. 1 a 2 a § 92k odst. 1 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance tuzemskými pojišťovnami, tuzemskými zajišťovnami, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z jiného členského státu, pobočkami pojišťoven a zajišťoven z třetího státu a Českou kanceláří pojistitelů.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem popsány, předávány a zpracovávány jako celek,

b)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které

1.   jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,

2.   byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a

3.   jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Výkazy tuzemské pojišťovny
§ 4 - Výkazy tuzemské zajišťovny
§ 5 - Výkazy České kanceláře pojistitelů
§ 6 - Výkazy pobočky pojišťovny a zajišťovny z třetího státu
§ 7 - Výkazy pobočky pojišťovny a zajišťovny z jiného členského státu
§ 8 - Společná ustanovení pro sestavování výkazů
§ 9 - Způsob a forma předkládání výkazů
§ 10 - Opravy a změny ve výkazech
§ 11 - Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů
§ 12 - Doplňkové informace k předkládaným výkazům
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň předkládaných výkazů
Zavřít
MENU