304/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 23. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
304

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pojišťovnictví


Čl. I

        Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:

        1.  Nad § 1 se vkládá nadpis „Předmět úpravy“ a nadpis pod označením § 1 se zrušuje.

        2.  V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropská unie1)“, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie40)“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 40 znějí:

_______________________________
1)
Směrnice Rady 91/371/EHS ze dne 20. června 1991 o provedení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES , 2002/83/ES a 2009/65/ES .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU