302/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
302

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích


Čl. I

        Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   ve spolcích,“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

        2.  V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 7 se slova „právní úkony“ nahrazují slovy „právní jednání“.

        3.  V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 9 se číslo „18“ nahrazuje číslem „19h“.

        4.  V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 10 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU