300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 6. října 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016
o centrální evidenci účtů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět a účel úpravy

        Tento zákon upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie.


§ 2

Zřízení centrální evidence účtů

        (1)  Zřizuje se centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty.

        (2)  Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka.


§ 3

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   úvěrovou institucí banka, zahraniční banka, která vykonává svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelní a úvěrní družstvo,

b)   účtem účet zřízený v České republice na základě smlouvy o účtu podle § 2662 občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a obdobné účty a účty zřízené podle dřívějších právních předpisů nebo podle zahraničního práva,

c)   klientem osoba, je-li majitelem účtu vedeného úvěrovou institucí nebo osobou oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na takovém účtu, nebo svěřenský fond anebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, pro které jsou peněžní prostředky na takovém účtu vedeny.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a účel úpravy
§ 2 - Zřízení centrální evidence účtů
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Údaje v centrální evidenci účtů
§ 5 - Zápis údajů do centrální evidence účtů
§ 6 - Poskytování údajů z centrální evidence účtů
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ochrana dat
§ 10 - Uchovávání údajů v centrální evidenci účtů
§ 11 - Kontrola poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
§ 12 - Dohled
§ 13 - Správní delikty
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Pořízení a financování provozu centrální evidence účtů
§ 17 - Zpráva o provozu a využití centrální evidence účtů
§ 18 - Společná ustanovení
§ 19 - Závěrečná ustanovení
§ 20 - Účinnost
Zavřít
MENU