298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 19. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu

Čl. I

        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna autorského zákona
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obalech
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. XLIII  
Čl. XLIV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna správního řádu
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. LI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. LII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákoníku práce
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. LX  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. LXI  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna daňového řádu
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna katastrálního zákona
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o registru smluv
Čl. LXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z hazardních her
Čl. LXX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. LXXI  
Zavřít
MENU