297/2016 Sb.Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 19. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
297

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a)   některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,

b)   některé požadavky na služby vytvářející důvěru,

c)   působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) v oblasti služeb vytvářejících důvěru a

d)   sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.


Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru

§ 2

        Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytuje kvalifikovanou službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy.


§ 3

        (1)  Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu 10 let dokumenty související s vydáváním

a)   kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě,

b)   kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a

c)   kvalifikovaných elektronických časových razítek.

        (2)  Po uplynutí doby uvedené v odstavci  1 kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu následujících 15 let údaje, na základě kterých byla ověřena totožnost žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě nebo totožnost fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu žádající o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Podepisování dokumentu
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Pečetění dokumentu
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Použití kvalifikovaného elektronického časového razítka
§ 12 - Ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu a zaručené elektronické pečetě
§ 13 - Působnost ministerstva
§ 14 - Poskytování služeb vytvářejících důvěru Správou základních registrů
§ 15  
§ 16 - Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20 - Zrušovací ustanovení
§ 21 - Účinnost
Zavřít
MENU