293/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Částka: 113 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 19. října 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
293

ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zadávání veřejných zakázek        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže


Čl. I

        Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
§ 2976 občanského zákoníku.“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 4 zní:

_______________________________
4)
§ 580 občanského zákoníku.“.

        3.  V § 12 odstavce  2 a 3 znějí:

        „(2)  Za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se dále považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU