254/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. srpna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 386/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 26. září 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
254

ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1)  Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.“.

        2.  V § 1 odst. 2 se slova „nebo z“ a slova „nebo převodce“ zrušují.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , částí inženýrské sítě“ zrušují.

        4.  V § 2 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a která se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové budově; tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU