250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. srpna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs1/2017 Sb.

250

ZÁKON
ze dne 12. července 2016
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.


§ 2

Časová působnost

        (1)  Odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele přestupku (dále jen „pachatel“) příznivější.

        (2)  Přestupek je spáchán v době, kdy pachatel konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat.

        (3)  Jestliže se zákon změní během páchání přestupku, použije se zákon, který je účinný při dokončení jednání, kterým je přestupek spáchán.

        (4)  Jestliže se zákon změní během páchání

a)   pokračujícího přestupku, použije se zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku,

b)   hromadného přestupku, použije se zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu útoku, nebo

c)   trvajícího přestupku, použije se zákon účinný v době, kdy došlo k odstranění protiprávního stavu.

        (5)  Při pozdějších změnách zákona, který je účinný při dokončení jednání, kterým je přestupek spáchán, se použije zákona nejmírnějšího.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Časová působnost
§ 3 - Územní působnost
§ 4 - Osobní působnost
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKOU OSOBU, PRÁVNICKOU OSOBU A PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU
§ 5 - Přestupek
§ 6 - Pokus přestupku
§ 7 - Pokračování v přestupku
§ 8 - Trvající přestupek
§ 9 - Hromadný přestupek
§ 10 - Opomenutí
§ 11 - Spolupachatel
§ 12 - Zvláštní subjekt přestupku
HLAVA II - ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK
§ 13 - Fyzická osoba jako pachatel
§ 14 - Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby
§ 15 - Zavinění
§ 16 - Omyl skutkový
§ 17 - Omyl právní
§ 18 - Věk
§ 19 - Nepříčetnost
HLAVA III - ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK
§ 20 - Právnická osoba jako pachatel
§ 21 - Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek
HLAVA IV - ODPOVĚDNOST PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK
§ 22 - Podnikající fyzická osoba jako pachatel
§ 23 - Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek
HLAVA V - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST
§ 24 - Krajní nouze
§ 25 - Nutná obrana
§ 26 - Svolení poškozeného
§ 27 - Přípustné riziko
§ 28 - Oprávněné použití zbraně
HLAVA VI - ZÁNIK ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK A ODPOVĚDNOST PRÁVNÍHO NÁSTUPCE
Díl 1 - Zánik odpovědnosti za přestupek
§ 29 - Důvody zániku odpovědnosti za přestupek
§ 30 - Délka promlčecí doby
§ 31 - Běh promlčecí doby
§ 32 - Stavení a přerušení promlčecí doby
Díl 2 - Odpovědnost právního nástupce za přestupek
§ 33 - Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek
§ 34 - Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek
HLAVA VII - SPRÁVNÍ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ
Díl 1 - Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání
§ 35 - Druhy správních trestů
§ 36 - Ukládání správních trestů
§ 37 - Určení druhu a výměry správního trestu
§ 38 - Povaha a závažnost přestupku
§ 39 - Polehčující okolnosti
§ 40 - Přitěžující okolnosti
§ 41 - Ukládání správních trestů za více přestupků
§ 42 - Podmíněné upuštění od uložení správního trestu
§ 43 - Upuštění od uložení správního trestu
§ 44 - Mimořádné snížení výměry pokuty
Díl 2 - Jednotlivé správní tresty a jejich výkon
§ 45 - Napomenutí
§ 46 - Pokuta
§ 47 - Zákaz činnosti
§ 48 - Propadnutí věci
§ 49 - Propadnutí náhradní hodnoty
§ 50 - Zveřejnění rozhodnutí o přestupku
HLAVA VIII - OCHRANNÁ OPATŘENÍ
§ 51 - Druhy ochranných opatření
§ 52 - Omezující opatření
§ 53 - Zabrání věci
§ 54 - Zabrání náhradní hodnoty
HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH
§ 55 - Mladistvý
§ 56 - Ukládání správního trestu mladistvému
§ 57 - Pokuta
§ 58 - Zákaz činnosti
§ 59 - Upuštění od uložení správního trestu
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH
HLAVA I - PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY PŘÍSLUŠNOSTI
§ 60 - Věcná příslušnost
§ 61 - Komise pro projednávání přestupků
§ 62 - Místní příslušnost
§ 63 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
§ 64 - Předání věci
HLAVA II - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU
§ 65 - Uskutečňování právního styku s cizinou
HLAVA III - DORUČOVÁNÍ
§ 66 - Doručování veřejnou vyhláškou
§ 67 - Doručování zmocněnci
HLAVA IV - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
§ 68 - Účastníci řízení
§ 69 - Obviněný
§ 70 - Poškozený
§ 71 - Osoba přímo postižená spácháním přestupku
§ 72 - Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí
HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
§ 73 - Oznamování přestupku
§ 74 - Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech
§ 75 - Součinnost
§ 76 - Odložení věci
HLAVA VI - POSTUP V ŘÍZENÍ
Díl 1 - Zahájení řízení
§ 77 - Překážky řízení
§ 78 - Zahájení řízení z moci úřední
§ 79 - Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
Díl 2 - Průběh řízení
§ 80 - Ústní jednání
§ 81 - Řízení navazující na kontrolu
§ 82 - Dokazování
§ 83 - Záruka za splnění povinnosti
§ 84 - Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby
§ 85 - Přerušení řízení
§ 86 - Zastavení řízení
§ 87 - Narovnání
Díl 3 - Zvláštní druhy řízení
§ 88 - Společné řízení
§ 89 - Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení
§ 90 - Příkaz
§ 91 - Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě
§ 92 - Příkaz na místě a příkazový blok
HLAVA VII - ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU
§ 93 - Výroková část rozhodnutí o přestupku
§ 94 - Lhůta pro vydání rozhodnutí
HLAVA VIII - NÁKLADY ŘÍZENÍ
§ 95 - Náhrada nákladů řízení
HLAVA IX - ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ
§ 96 - Osoby oprávněné podat odvolání
§ 97 - Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně
§ 98 - Řízení u odvolacího správního orgánu
HLAVA X - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU
§ 99 - Nové rozhodnutí
§ 100 - Přezkumné řízení
§ 101 - Přezkum příkazu na místě
§ 102 - Přechod úhrady pokuty na právního nástupce
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 103 - Výkon působnosti
§ 104 - Amnestie
§ 105 - Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy
§ 106 - Evidence přestupků
§ 107 - Postup při zápisu do evidence přestupků
§ 108 - Námitkové řízení
§ 109 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
§ 110 - Přehled přestupků
§ 111 - Požadavky na oprávněnou úřední osobu
§ 112 - Přechodná ustanovení
§ 113 - Zrušovací ustanovení
§ 114 - Účinnost
Zavřít
MENU